HD:A/A, ED: 0/0

 

father: CH Hooch for Vlčkovskeho mlyna of de Majent

mother: Nana z Vlčkovskeho mlyna

Blootline CH Artus z Orisku,Heimers Honneur du monde, ICH Moby de Legeane
CH Signore Kwan, CH Brutt, ICH EJW Enzo z Vlckovskeho mlyna, EUW Asso
Tatra Bordo, Rozeldogue Templeson